۴۶

فرمايشات واصله : هر عراقي يك راي... هر انگليسي يك تاييد ... هر آمريكايي يك افتخاروهر ايراني يك كمك انساندوستانه... ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
3 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
9 پست
آبان 82
20 پست
مهر 82
14 پست
شهریور 82
20 پست
مرداد 82
15 پست
تیر 82
23 پست
خرداد 82
13 پست
اسفند 81
16 پست
بهمن 81
17 پست