۷۲


... ناز سيگارت !

/ 4 نظر / 3 بازدید
پوريا

اين Blackmail اينام شروع شد ها..البته مهم هم نيست. هست؟

‌بانوصبا

اهو ...اهو ..اهو !‌اه !‌ اه !‌ چه هوای گندی داره اينجا ، بابا حداقل پنجره ها رو از کنين اين دود بره بيرو ن !!

پوريا

با تو صحبتی ندارم، برو بگو اون بزرگ ترت بياد...