پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1382

۴۶

فرمايشات واصله : هر عراقي يك راي... هر انگليسي يك تاييد ... هر آمريكايي يك افتخاروهر ايراني يك كمك انساندوستانه... ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 31 بازدید