۶۸


... حتما يه شب تشريف بياريد دور هم تنها باشيم ...

/ 5 نظر / 3 بازدید
mariam

اينو به تنهايی گفتی؟

منصوره

عاشق رودخانه ای هستم که دست مرداب را بگيرد و او را به دريا ببرد.